EKONOMIKA

ESG investování pohledem investora: Proč se vůbec o ESG problematiku zajímat?

Zajímáte se investování, které může mít hlubší smysl? Chcete dosáhnou zhodnocení volných finančních prostředků a zároveň přispět k dobré věci? Právě vás by mohlo oslovit ESG investování. Pojďme si vysvětlit, o co kráčí.

Patrik Kudláček

ESG (Environmental, Social, Governance) investování spočívá v nákupu cenných papírů společností, kterým leží na srdci životního prostředí, sociální politika a spravedlivá správa a řízení společnosti.  Zkrátka se jedná o podniky, které usilují o to, aby byl svět lepší. ESG Investování se opírá o nezávislé hodnocení, které vám pomůže posoudit politiku společnosti a její chování ve zmiňovaných oblastech. 

Jak ESG investování funguje?

ESG strategie znamená investování finančních prostředků do společností, které dosahují vysokého skóre na stupnicích environmentální a společenské odpovědnosti, jak je určují nezávislé společnosti a výzkumné skupiny třetích stran. Podstatou ESG investování přitom je ovlivňovat pozitivní změny ve společnosti tím, že budeme lepšími investory

ESG investování předpokládá, že existují určité environmentální, sociální a podnikové řídící faktory, jež ovlivňují celkovou výkonnost společnosti. Zohledněním ESG faktorů získávají investoři ucelenější pohled na společnosti, které podporují, což může pomoci zmírnit rizika a identifikovat příležitosti. Pojďme si přiblížit tři kritéria, která se používají pro hodnocení společností z hlediska ESG investování:

  • Životní prostředí (Environmental): Jaký dopad má společnost na životní prostředí? To může zahrnovat uhlíkovou stopu společnosti, toxické chemikálie zapojené do jejích výrobních procesů a úsilí o udržitelnost v rámci jejího dodavatelského řetězce.
  • Sociální oblast (Social): Jak společnost zlepšuje svůj sociální dopad, a to jak v rámci společnosti, tak v širší komunitě? Sociální faktory zahrnují vše od rovnosti pohlaví, rasové rozmanitosti ve vedení společnosti i mezi zaměstnanci celkově až po programy inkluze a postupy při přijímání zaměstnanců. Zkoumá se dokonce i to, jak se podnik zasazuje o společenské dobro v širším světě, mimo svou omezenou sféru podnikání.
  • Řízení (Governance): Jak představenstvo a vedení společnosti řídí pozitivní změny? Řízení zahrnuje vše od otázek týkajících se odměňování vedoucích pracovníků až po rozmanitost ve vedení a také to, jak dobře toto vedení reaguje na akcionáře a jak s nimi komunikuje.

Pro mnoho lidí přesahuje ESG investování třípísmennou zkratku a zabývá se tím, jak společnost slouží všem zainteresovaným stranám: Zaměstnancům, komunitě, zákazníkům, akcionářům a životnímu prostředí. Měřítkem kvalitního ESG investování by se mělo stát určení dopadu, ať už pozitivního nebo negativního, na těchto pět zainteresovaných stran. Je to důležité ze zřejmých důvodů dopadu činnosti společnosti na jednotlivé zainteresované strany, ale lze to také použít k identifikaci síly a udržitelnosti společnosti jako takové. Společnosti, které si dají práci s vyvážením přínosů pro každou z pěti zainteresovaných stran, se jednoduše stanou dobře řízenými společnostmi. A dobře řízené společnosti se stávají dobrými akciemi.

Jak se počítá ESG skóre?

Firmy zabývající se ESG výzkumem vytvářejí skóre pro širokou škálu společností a poskytují tak jasnou a praktickou metriku pro porovnávání různých investic. ESG skóre představuje hodnocení, které výzkumné firmy přiřazují jednotlivým společnostem. Ratingové firmy se při hodnocení jednotlivých složek E, S a G obvykle opírají o více kritérií.

Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI a Refinitiv jsou některé z nejlépe hodnocených společností zabývajících se ESG výzkumem. Hodnocení se obvykle řídí 100bodovou stupnicí: Čím vyšší je skóre, tím lépe si společnost vede v plnění různých ESG kritérií. Skóre se může u jednotlivých hodnotících firem lišit, protože mohou používat různé metriky a váhové systémy.

Ačkoli se konkrétní hodnocené faktory liší podle společnosti, firmy provádějící ESG hodnocení běžně posuzují například výroční zprávy, opatření v oblasti udržitelného rozvoje společnosti, řízení zdrojů/zaměstnanců/financí, strukturu, a dokonce i odměňování ve správní radě.

Proč byste se měli rozhodnout pro ESG investování?

Jedním z důvodů, proč investovat v duchu ESG, je zajištění souladu vašich investičních rozhodnutí s vašimi prioritami.

Mnoho investorů se skutečně velmi zajímá o environmentální a sociální problémy, jako je změna klimatu vedoucí k závažným klimatickým krizím, genderová a rasová nerovnost, bezpečnost dat a ochrana soukromí. Tito investoři tak logicky mohou dát ruce pryč od investice do firem, které tyto problémy zhoršují nebo k nim přispívají.

Kromě pomoci v boji proti změně klimatu a sociální nespravedlnosti však může strategie ESG investování nabídnout i vyšší výnosy. Panuje mylná představa, že se musíte vzdát výnosů, abyste mohli investovat odpovědně, ale stále více výzkumů ukazuje, že zaměření na ESG investice ve skutečnosti pomáhá snižovat riziko. Burzovně obchodované fondy zaměřené na společnosti s vysokým ESG skoré obvykle dosahují lepší výkonnosti než široké tržní indexy typu Russell 2000 a S&P 500, případně dosahují srovnatelné výkonnosti s nižší volatilitou. 

ESG investování je jednou ze strategií, jak sladit své investice s vašimi hodnotami, není to však jediný přístup. Jakými dalšími cestami se mohou uvědomělí investoři vydat? 

Společensky odpovědné investování (SRI)

Společensky odpovědné investování (SRI) je strategie, která také pomáhá investorům sladit jejich rozhodnutí s jejich osobními hodnotami. SRI představuje rámec pro investování do společností, které jsou v souladu s vašimi sociálními a environmentálními hodnotami. 

Zatímco ESG investování bere v úvahu, jak postupy a politiky společnosti ovlivňují ziskovost a budoucí výnosy, SRI se úžeji zaměřuje na to, zda je investice přesněji v souladu s hodnotami jednotlivého investora. ESG zohledňuje i výkonnost společnosti, zatímco sociálně odpovědný investor nepřikládá zhodnocení finančních prostředků příliš velkou váhu.  

Pokud jsou pro vás například zdraví a blahobyt klíčovými hodnotami, jednou z možných strategií SRI by bylo zcela se vyhnout investicím do společností vyrábějících alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky. Strategii ESG investování by investice do výrobců tabákových výrobků nebo alkoholu nemusely vadit, pokud by sociální politika a politika řízení těchto společností splňovala vysoké standardy a jejich výsledky v oblasti životního prostředí by byly dobré.

Investování s dopadem  

Investování s dopadem se méně zaměřuje na výnosy a více na záměr. V rámci tohoto přístupu investoři vkládají peníze do segmentů trhu, které se věnují řešení naléhavých globálních problémů. Mezi tyto sektory mohou patřit ty, které dosahují pokroku v oblasti zelené a obnovitelné energie, přístupu ke zdravotní péči a její dostupnosti a další.

 

Global Impact Investing Network (GINN) zveřejnila čtyři parametry pro investice s dopadem:

  • Záměrnost: Investice jsou prováděny se záměrem ovlivnit pozitivní sociální nebo environmentální změnu.
  • Investice s očekáváním návratnosti: Investice by samozřejmě měly přinášet návratnost kapitálu.
  • Rozsah očekávaného výnosu a tříd aktiv: Různé oblasti investic by měly mít sladěná očekávání ohledně výnosů. Někdy jsou tyto výnosy nižší než průměrný tržní výnos.
  • Měření dopadu: Investice by měly mít výjimečnou úroveň transparentnosti, aby investoři mohli posoudit, jak jejich peníze pomáhají dosáhnout smysluplné změny.

V porovnání s ESG mohou investice s dopadem generovat nižší výnosy v závislosti na odvětví, do kterého se investuje. Důvodem jsou ústupky, které investoři dělají, aby podpořili podniky v raném stádiu na méně rozvinutých trzích. Nicméně pro investory s upřímným zájmem o dosažení sociální spravedlnosti nabízí dopadové investování přímější přístup k ovlivňování změn pomocí vysoce zacílených investic.

Ing. Patrik Kudláček je aktivním investorem a novinářem. Působí rovněž jako manažer ve společnosti Invest & Property Consulting, a.s.

Alexandr Gonda
49 let, finanční makléř . Cítí se v pohodě

Budu upřímný, v případě investic mě zajímá v první řadě výnosnost. Při jejím posuzování je ale třeba zohledňovat řadu okolností. Dnes berou v potaz ESG i přední investiční poradci a ratingové agentury. Také se postupně rozrůstá nabídka udržitelných investičních fondů, které nabízejí všechny profily, ať už konzervativní, balancované nebo dynamické. Nejvíce z nich je ale podle mých informací akciových. Výnosy takových investic mohou minimálně dosahovat stejných hodnot jako v případě tradičních. Otázkou ale je, jestli v této oblasti nevzniká určitá bublina, proto je třeba, ostatně stejně jako vždy, zachovávat zdravou opatrnost. Nebezpečí představuje greenwashing, kdy píárový obraz společností neodpovídá ESG skutečnosti. Nicméně když se podíváme na výsledky z nedávné doby, tak fondy zaměřené na ESG během pandemie propadly přibližně o pět procent, zatímco ostatní fondy průměrně šestnáct. Domácí poptávka je v této oblasti zatím nižší, než je na Západě, proto případní investoři mají jedinečnou možnost být u toho u samotného počátku.

Erik Hrachovec
27 let, vedoucí oddělení datové analýzy . Cítí se šťastný

Je jen dobře, že i do chladné oblasti zisků, jakou je investování, začínají pronikat další hodnoty. Musíme se k planetě i k sobě navzájem chovat ohleduplně. Proto vítám, že se při investování stále více zohledňují principy ESG. Vytváří to tlak na velké společnosti, aby postupovaly ekologicky udržitelně a eticky. Je jasné, že v brzké budoucnosti neobstojí firmy, které se nebudou chovat zodpovědně k přírodě, společnosti a jejich fungování nebude transparentní a solidní. Také proto by se investoři měli zajímat o to, jestli je fondy, kterým svěřují své peníze, ve svých strategiích ESG zohledňují. Jenom připomenu, že právě tlaky investorů přiměly nedávno některé firmy, jako jsou třeba Nike, H&M, Puma nebo Adidas, k tomu, že přestaly nakupovat bavlnu z plantáží v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang, kde dochází k porušování lidských práv.

Milan Šáda
46 let, posunovač u dráhy . Cítí se znechucený

Mě to připadá jako nějaký pravdoláskařský blouznění okořeněný pošahanou Grétou. Moh bych klidně říct, že je mi to vlastně buřt, protože investovat stejně nehodlám, ale de mi o principy. Vypadá to, že když někdo neubude zelenej, tak se pomalu už ani neuprdne. Zatim se to tváří dobrovolně, ale je pořád víc a víc jasný, že je to vlastně takovej nátlak a psychický vydírání. A já se nemíním nechat vydírat. Řek bych, že u kravaťáků a velkejch zvířat de jenom o pokrytectví, že se snažej jenom vypadat, že jim záleží na bobrech a právech nějakejch černoušků, ale ve skutečnosti je jim to šumák. Ale to je jejich věc. Jenom jestli jim to nepřipadá trochu trapný. No, ale když jim to nese, tak tu trapnost asi přebolej, že jo.